Carto

Carto logo

Carto és una eina d’anàlisi a partir de la creació de mapes. Està ubicada al núvol i et permet l’emmagatzematge de dades i cartografia. Carto permet la creació de mapes de diferents tipus d’una manera, en general, intuïtiva i força personalitzable.

Dificultat (d’1 a 5): 4


Tutorial CARTO – Com fer un mapa amb dades

Requisits previs: informació cartogràfica

Per crear un mapa amb CARTO primer de tot necessitem informació cartogràfica del que volem mostrar. La informació pot ser un punt georeferenciat, una seqüència de punts formant una línia o formant un polígon. En el cas de no tenir-la, CARTO permet crear informació cartogràfica amb suport de capes que ens poden servir de referència alhora de ubicar a l’espai un punt.

Per obtenir informació geogràfica podem descarregar-nos arxius amb aquesta informació de format lliure a molts webs especialitzats. Recomano descarregar arxius csv, kml o shapefile en el cas del CARTO, ja que altres formats solen donar més errors quan s’importen al web. Depèn de l’àmbit que estem cercant, podem trobar mapes en format shapefile fàcilment a gencat.cat que tenen a veure amb Catalunya, però també podem trobar per altres webs arxius gratuïts i de tot el món. A més a més, CARTO permet que et descarreguis la informació geogràfica d’altres free users o directament pots utilitzar el seu data library.

Pas 1: Importar la informació geogràfica

Per crear un mapa només hem de clicar a new map, al taulell principal que se’ns mostra un cop hem entrat amb el nostre usuari.

Un cop clicat podrem triar d’on volem importar la informació geogràfica. Si tenim un arxiu ja descarregat amb aquesta informació clicarem a CONNECT DATASET, si no podrem agafar informació ja importada als nostres datasets o al DATA LIBRARY. Aquest darrer és una biblioteca de contingut gratuït de CARTO.

En cas de no tenir una base de dades amb informació geogràfica, sempre es pot crear una de nova amb la opció de CREATE EMPTY MAP.

Pas 2A: CONNECT DATASET

Si triem la opció de CONNECT DATASET, YOUR DATASETS o DATA LIBRARY podrem importar un arxiu directament des del nostre entorn físic (DATA FILE), des del Google Drive, el Dropbox, Box, ArcGIS Server o Salesforce o des de la biblioteca virtual de CARTO. Un cop seleccionat el nostre arxiu, si no és de la biblioteca virtual, podem fer que CARTO ens classifiqui les dades en diferents categories, incloent les que CARTO consideri informació geogràfica per ubicar en el mapa, perquè ens surti els punts, les línies o els polígons automàticament.

Si no cliquem aquesta opció, ens sortirà un cop importada la base de dades la opció de GEOCODE i una capa de mapa sense cap punt, línia o polígon. Si cliquem a GEOCODE, ens sortiran unes noves opcions on haurem de determinar a quina columna/es de la nostra base de dades hi ha la informació geogràfica. Aquesta informació haurà de venir expressada en una de les següents opcions per tal que CARTO pugui georeferenciar al mapa.

A vegades CARTO no geolocalitza la nostra informació de forma correcta, en aquest cas, es recomana la opció manual o directament revisar la informació que tenim per tal que pugui ser ubicada al mapa de forma correcta.

Pas 2B: CREATE EMPTY MAP

Si decidim crear un mapa de nou, ens sortirà una imatge com la de sota, amb una taula sense títol ni informació.

Haurem de clicar a la taula per començar a omplir-la. La forma de ficar dades en aquesta taula és amb una referència geogràfica. Per tant, haurem de seleccionar si volem fer un mapa de punts, línies o polígons.

Al crear per exemple un polígon, automàticament se’ns crearà una filera a la taula on la primera columna serà THE_GEOM, amb la informació geogràfica. També podem ficar en el moment informació a altres columnes com el NAME o DESCRIPTION. Un cop acabada la primera filera, podem seguir creant punts, línies o polígons a altres fileres amb informació diferent.

Pas 3: Importar la informació que volem mostrar dins el mapa

Un cop tenim el nostre mapa base amb la informació geogràfica, només ens queda importar la taula amb la informació que volem mostrar dins del mapa. Si la informació que volem mostrar ja es va importar juntament amb la mateixa taula base, es passa directament al pas 4, en canvi, si només tenim informació geogràfica i un nom i/o descripció de referencia, caldrà importar la dada que volem visualitzar al mapa.

Per importar nova informació caldrà importar una nova taula clicant aquí

Ja que dins d’un mateix mapa pot haver-hi diferents taules amb informació diferent. Un cop pujada la informació, haurem de fusionar les dues taules a través de la opció ANALYSIS dins de la taula matriu amb les dades geolocalitzades. En aquest cas, hem d’afegir columnes d’un segon dataset.

Tindrem un BASE LAYER on hi haurà la base de dades on afegirem informació d’altres bases de dades i el TARGET on haurem de triar l’origen de les columnes que volem importar.

Per vincular-les caldrà que les dues bases de dades comparteixin una informació comuna, per exemple, un nom, un codi o alguna dada que serveixi de referencia i que sigui diferent per a cada columna.

Finalment s’ha d’establir de quina de les dues bases de dades s’utilitza la informació geogràfica i quines columnes es mantenen de la BASE DATA original i quines s’incorporen del TARGET DATA.

Pas 4: Com mostrem la informació al mapa

A través de la opció STYLE podem donar forma a la informació que volem mostrar al mapa.

Si és un mapa de punts, podem establir si volem que siguin punts, quadrats, hexàgons, punts en moviment o un mapa de calor. A més a més, podem establir la grandària dels punts, el color i els LABELS (categories que volem mostrar)

A més a més, la grandària i el color pot ser establert en funció d’uns valors d’alguna columna.

En el cas de polígons o línies, les opcions dins de l’STYLE són similars.

Un cop tenim definits els colors i grandària de les nostres formes geomètriques podem generar a través de la opció POP-UP, una finestra amb la informació que vulguem disponible dins de la nostra base de dades. Podem triar si volem que aquesta finestra s’activi al passar per damunt de la figura geomètrica amb informació (HOVER) o si volem que només surti si fem click damunt (CLICK).

Finalment, també podem posar una llegenda al nostre mapa al la opció de LEGEND amb la informació que vulguem.

Pas 5: Publicar el mapa

Abans de publicar el mapa cal configurar les opcions del mapa, sota la opció del llapis, on hem configurat la visualització. Per si volem algunes característiques o no.

Quan s’hagi configurat, només cal prémer el botó PUBLISH per generar un enllaç.

Igualment, si volem tornar a editar el mapa, a cada canvi, si volem que sigui públic, se li ha de donar a publish de nou i a la opció UPDATE.

FUNCIONALITATS EXTRA

 1. Podem editar l’STYLE, el POP-UP i el LEGEND a través de codi CSS i/o HTML. El que permet més opcions i més flexibles que les definides al VALUES.
 2. Podem inserir gràfics amb estadístiques autogenerades per CARTO de les nostres dades, com el recompte de casos, la mitjana, entre d’altres… a través de la opció DATA.
 3. Podem utilitzar les següents eines de l’ANALYSIS:
  1. Link a Second Layer, serveix per enllaçar diferents bases de dades a través d’un paràmetre comú, sense modificar les bases de dades d’origen.
  2. Geocode, serveix per geolocalitzar la informació a través de referències geogràfiques.
  3. Add Columns from a 2nd Dataset, serveis per fusionar dues taules i decidir quines columnes s’incorporen a la nova base de dades.
  4. Intersect and Aggregate, aquesta funció cerca punts que estiguin dins d’un mateix polígon d’un altre mapa i els agrega fins de la mateixa filera.
  5. Create Travel/Distance Buffers, aquesta funció crea bombolles respecte un punt o un polígon per marcar distàncies en km o temps.
  6. Create Centroids of Gemetries, aquesta funció serveix per determinar el centre de figures geomètriques i les transforma en un punt.
  7. Create Polygons from Points, aquesta funció és la inversa a l’anterior, a través de punts crea polígons amb els punts més exteriors.
  8. Filter by Column Value, serveix per filtrar la informació que es mostra en el mapa en funció d’una variable.
  9. Select Points in Polygons, serveix per filtrar punts que només són dins dels polígons d’altres mapes.
  10. Create Lines from Points, serveix per crear línies de punts.
  11. Subsample Percent of Rows, serveis per filtrar files en funció d’un percentatge determinat.
  12. Calculate Clusters of Points, aquesta funció serveix per agrupar punts amb informació similar en clústers.
  13. Detect outliers and clústers, serveix per filtrar outliers i deixar només la informació més similar que forma un clúster.
  14. Predict Trends and Volatility, serveis per predir tendències.
  15. Find nearest, serveix per cercar els punts més propers d’una altra base de dades als punts de la nostra base de dades.

   

 4. Podem exportar la base de dades o fer una fotografia
 5. Podem canviar el BASEMAP
 6. Podem superposar mapes amb informació diferent dins un mateix mapa