Formats condicionals d’Excel

Els formats condicionals del paquet privatiu d’ofimàtica Microsoft Excel permeten aplicar un format específic a aquelles cel·les que compleixin amb certes normes i així poder identificar-les fàcilment. És una bona forma de donar visualitat a una taula de dades per facilitar la lectura i la identificació de tendències en la taula d’un sol cop d’ull.

Dificultat (d’1 a 5): 1


Tutorial Formats condicionals d’Excel – Visualització de taules de dades

1.Utilitat

El “Format condicional” d’Excel permet aplicar un format específic a aquelles cel·les que compleixin amb certes normes i així poder identificar-les fàcilment.

2. On es troba

L’opció “Format condicional” la trobem al menú Inici (a Microsoft Excel 2007 i posteriors).
En edicions anteriors del programa la trobem a la pestanya Format.

3. Tipus de formats

Els formats s’agrupen en tres categories:

a. Barres de dades

b. Escales de color

c. Conjunts d’icones

 

 

4. Com aplicar-lo

Es pot aplicar el format condicional a un rang de cel·les, a una taula de Microsoft Excel o a un informe de taula dinàmica.

En el següent exemple s’agafa el nombre d’aturats registrats mensualment del 2008 al 2015 d’un municipi català.

1. Seleccionar el rang de dades on es vol aplicar el format condicional.

2. Triar el tipus de format que es vol aplicar.

a. Barres de dades
b. Escales de color
c. Conjunts d’icones

a. Barres de dades

Cliquem la icona “Format condicional” i, a continuació, triem Barres de dades. Apareixen dos conjunts de barres: d’emplenament de gradient o d’emplenament sòlid.

En aquest exemple hem triat l’opció barra de gradient de color blau. Apareixen barres horitzontals d’esquerra a dreta en cada cel·la, com un gràfic de barres. La llargada de la barra de dades representa el valor de la cel·la.

b. Escales de color

Cliquem la icona “Format condicional” i, a continuació, triem Escales de color. Apareixen diferents opcions de colors (gradients de dos o tres colors).

Cada escala de color utilitza un gradient de dos o tres colors. En aquest exemple hem triat l’opció de tres colors (vermell, groc i verd). El color de cada cel·la canvia en funció del seu valor. L’ombra del color representa el valor de la cel·la.

c. Conjunts d’icones

Cliquem la icona “Format condicional” i, a continuació, triem Conjunt d’icones. Apareixen quatre conjunts d’icones (direccional, contorns, indicadors i valoracions).

Afegeix una icona específica per a cada cel·la en funció del seu valor. En aquest exemple hem triat l’opció de semàfors (dins del conjunt Contorns).

5. Les normes

Les normes s’agrupen en dos conjunts:

A) Normes basades en valors de cel·la: es basen en el mateix valor de la cel·la (més gran que, més petit que, entre, igual a, valors duplicats, text que contingui, una data que pertanyi a, etc.)

B) Normes basades en fórmules: ofereixen més flexibilitat perquè permeten aplicar un format utilitzant una fórmula on es pot aplicar una lògica més complexa (primers x elements, darrers x elements, primer x%, darrer x%, per sobre de la mitjana, per sota de la mitjana, etc.)

6. Edició i administració de les normes

El format condicional està sempre basat en una norma que podem crear, administrar i/o esborrar posteriorment.

Creació de normes de format.

Esborrar les normes, de tot el full o de les cel·les seleccionades.

Administrar les normes.

7. Formats d’entrada i sortida

Dades acceptades
Access, Web, Text, SQL Server, Analysis Services, etc.

Formats de sortida
Tots els tipus de fitxer disponibles en la versió Microsoft Office Standard 2010, OpenOffice Calc, etc.