Full de càlcul de Google

Imatge Google Drive Imatge Google Sheets

 

 

Google Drive és el paquet d’ofimàtica de Google, i a través de l’eina de Google Sheets es poden crear taules i gràfics dinàmics que permeten una visualització web amb una certa interactivitat per part de l’usuari.

Dificultat (d’1 a 5): 2


Tutorial Full de càlcul de Google – Gràfics interactius amb Google Sheets

1.Entrar a Google Drive

Per a utilitzar el full de càlcul de Google és necessari tenir (o obrir) un compte de Google. Un cop realitzat aquest tràmit, es pot accedir a la plataforma de Drive en el següent enllaç: https://drive.google.com

Val a dir que en aquesta plataforma no només es troba l’editor de full de càlcul, sinó que també hi ha altres utilitats d’ofimàtica (com editor de text i de base de dades) o d’anàlisi de dades i georeferenciació (com Google Fusion Tables).

2. Obrir un full de càlcul i introduir, copiar o editar dades

El següent pas per utilitzar aquesta eina és obrir un full de càlcul nou i introduir les nostres pròpies dades. Per fer-ho, cal anar al botó de l’esquerra de la pantalla Nou (New) i seleccionar l’opció de Full de càlcul (Google Sheets). Un cop fet, s’obre un espai de treball en blanc, molt similar al d’altres editors de full de càlcul com Microsoft Excel o Open Office Calc, pel qual no entrarem en detall sobre les diferents funcionalitats al suposar que tothom està familiaritzat amb aquest tipus de programes en el seu ús professional.

Un cop introduïm, importem o copiem les dades amb les quals volem treballar (convé també posar un nom al full de treball, a la part superior de la pantalla) comença la tasca de graficar les mateixes. Com veurem més endavant, en funció del tipus de dades que tinguem podrem utilitzar uns tipus de gràfics o uns altres.

Com a advertència, cal dir que sovint en copiar dades de programes com ara Microsoft Excel, segons com tinguem la configuració numèrica, els formats de números, o punts de milers i decimals, no sempre es corresponen amb els formats de Google Drive, fet pel qual potser cal revisar aquest aspecte en importar dades des d’un altre programa de full de càlcul. Recomanem, en tot cas, importar o copiar les dades sense cap format de número específic.

3. Tipus de gràfic. Com escollir-los. Com disposar les dades

Per crear un gràfic a partir d’unes dades determinades cal anar, un cop obert el full de càlcul, a l’opció Inserir – Gràfic (Insert – Chart) que trobem en el menú superior.

Automàticament, i si tenim seleccionat un conjunt de dades, el programa realitza una sèrie de suggeriments sobre els gràfics que més s’adeqüen al tipus de dades que tenim. També podem canviar o seleccionar manualment el tipus de gràfic que volem emprar. Un cop realitzat el gràfic, existeix un conjunt d’opcions d’edició al qual podem accedir fent clic a sobre del propi gràfic.

L’eina de Google Drive té d’un repositori molt útil on explica cada tipus de gràfic, amb exemples, i la mostra de com s’han de disposar les dades correctament per tal de realitzar-lo. Es pot accedir a aquest repositori exhaustiu en el següent enllaç:

https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery?hl=es

Aquí podem trobar l’explicació de cadascun dels tipus de gràfics, el resultat final, i quin és l’adequat en funció de les dades que vulguem graficar. D’entre els gràfics disponibles, destaquen els següents tipus:

També existeix aquest document on es pot trobar a cada pestanya un exemple de cadascun dels gràfics amb la disposició de les dades adient per realitzar cada tipus de representació:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G9IfzD9eAlqPXIZljqjUeUkOOVeHFezZpgf2UgdnAz8/edit#gid=10

4. Publicar i compartir

Un cop fet el gràfic, podem obtenir una còpia en format imatge per tal d’inserir-lo en un document de treball (editor de text, de càlcul, o de presentacions), o bé obtenir un enllaç URL permanent per tal que terceres persones puguin accedir al resultat, o aquest es pugui incrustar en una pàgina web o entrada de blog.

Per fer-ho, cal que el nostre full de treball estigui configurat per a poder-se compartir. L’opció la trobem en el botó de Compartir (Share) que es troba a la part de dalt a la dreta de tot full de càlcul.
Google ofereix 2 opcions respecte d’això:

Opció pública en la web.
Tothom podrà accedir al gràfic o full de càlcul.
Opció enllaç per compartir.
Només les persones que tinguin expressament l’enllaç URL podran accedir al gràfic o full de càlcul.
Opció restringida a determinades persones.
Només les persones expressament seleccionades (i amb compte de Google) podran accedir al gràfic o full de càlcul.

Per tal d’inserir els gràfics en una pàgina web, és obligatori seleccionar l’opció Pública en la web, un cop fet això, si anem a la pestanya del gràfic i busquem l’opció Publicar gràfic (Publish chart) apareix l’opció de copiar el codi HTML per incrustar.

Amb aquest codi l’únic que hem de fer és anar al nostre editor de continguts de la pàgina web (o, si no tenim accés, facilitar el codi al departament d’informàtica o similars) i incrustar el codi en una pàgina web bàsica o una notícia de la nostra web.

Amb això, el gràfic ja està publicat online i disposa a la nostra web de la mateixa interactivitat que podíem utilitzar en el nostre perfil de Google.

5. Contacte i enllaços de suport

Google habilita un apartat d’assistència i de suport per a l’elaboració de gràfics a través d’una sèrie de fòrums de la comunitat i un apartat de FAQ.

No hi ha opció de contacte directe amb un desenvolupador donada la condició de gratuïtat de l’eina, així doncs el suport és per la via de la comunitat d’usuaris.
https://developers.google.com/chart/interactive/docs/?hl=es

Galeria interactiva de gràfics:
https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery?hl=es