Tableau Public

Tutorial Tableau public

Tableau Public és una eina de Business Intelligence dissenyada per a tractar dades de forma massiva i disposar-les i visualitzar-les d’una manera adient des del punt de vista de la presa de decisions.

Els resultats que podem obtenir amb l’eina són quadres i gràfics interactius, i la combinació dels mateixos en termes de quadres de comandament integrals. Aquests poden ser d’ús intern (en versions de pagament) o poden tenir difusió pública a través del web

Dificultat (d’1 a 5): 5


Tutorial Tableau Public – Analitzem i visualitzem la nostra informació amb Tableau Public

1.Instal·lació

Per a utilitzar l’eina Tableau Public és necessari donar una adreça electrònica i instal·lar el programari en el nostre ordinador. Podem realitzar la descàrrega en el següent enllaç:

https://public.tableau.com/s/

2. Càrrega de dades i connexió a fonts de dades

El primer pas per a treballar amb Tableau Public és la càrrega i la necessària preparació de les dades/informació amb la qual voldrem treballar.

Per fer-ho, només entrar al programa trobem l’opció Connect, amb la qual podem connectar amb un arxiu de què disposem, o bé connectar a un servidor.

L’opció de connectar les dades a un arxiu és la més fàcil en un nivell inicial de l’eina.

Tutorial Tableau Public 1

La versió gratuïta del programa permet la càrrega d’informació procedent d’arxius en format de llibres de Microsoft Excel (extensió .xls, .xlsx o .xlsm), de text pla (.txt, .csv, .tab o .tsv), Microsoft Access (.mdb o .accdb), o fitxers estadístics (.sa7bdat (SAS), .sav (SPSS) o .rdata i .rda (R)).

Un cop carregat l’arxiu:

Tutorial Tableau Public 2

A la banda esquerra hi constarà la diversa informació que conté (nom de l’arxiu, fulls de treball, etc.) (A).

A l’espai central hi arrossegarem la informació que desitgem gestionar/representar: és en aquest àmbit central on és poden establir relacions entre les diferents fonts d’informació (informació continguda en diferents arxius o en diversos fulls d’un mateix arxiu a través d’un camp relacional comú) (B).

L’àmbit inferior és el que permet la previsualització de la informació, i és en aquest on es poden realitzar canvis generals en la font de dades, com ara canviar el nom dels camps, ocultar camps, canviar el tipus de dades i/o calcular nous camps a partir dels existents (C).

En relació amb la tipologia de les dades, cal tenir en compte que per aquells arxius que incorporin la dimensió temporal.

3. Disseny de la visualització

Un cop configurada la informació, el treball d’anàlisi oi/o visualització d’aquesta es realitza des del full de treball (Sheet). En aquest full, la funcionalitat i el comportament que hi pot exercir cada camp d’informació vindrà determinat, sobretot, per si aquest està definit com a dimensió o mesura.

De manera predeterminada, Tableau Public considera com a dimensions tots aquells camps que contenen informació qualitativa i categòrica (generalment són aquells valors en format de data o text: anys, municipis, comarques, etc.).

Per contra, seran considerades com a mesures tots aquells camps que continguin informació numèrica (quantitativa).

Tutorial Tableau Public 3

Per a visualitzar la informació, dimensions i mesures s’han de bellugar dins de l’àrea de treball, a l’apartat de files i columnes, en funció de les característiques d’allò que vulguem visualitzar: les dimensions crearan encapçalaments, les mesures produiran eixos d’informació.

En funció de les dimensions i mesures escollides el programa activa les visualitzacions disponibles que tenen sentit amb la informació introduïda.

Tutorial Tableau Public 4

Arrossegant mesures o dimensions en l’apartat Marques podem canviar les característiques / propietats de la visualització. Per altra banda, l’apartat de Filtres permet especificar dades a incloure o excloure de la visualització (visualització dinàmica: anys, àmbits, etc.).

Tutorial Tableau Public 5

Tableau Public permet generar visualitzacions en diferents fulls (Sheet), amb la possibilitat de relacionar-los entre ells (els filtres generats, per exemple, poden aplicar-se en diferents visualitzacions a la vegada).

Tutorial Tableau Public 6

4. Disseny de la publicació

Prèviament a la publicació de les visualitzacions dissenyades, caldrà elaborar allò que Tableau Public anomena com a Dashboard: és allò que acabarem publicant i integra la feina realitzada en cadascun dels fulls (diferents visualitzacions).

Tutorial Tableau Public 7

El disseny del Dashboard es fa arrossegant cadascun dels diferents fulls de treball (Sheet) a l’àrea de visualització i seleccionant els elements que desitgem de cada una d’elles. Cadascun dels diferents elements és susceptible de ser redimensionat, eliminat, etc.

Tutorial Tableau Public 8

Tutorial Tableau Public 9

Un cop s’ha finalitzat el Dashboard, cal fer servir l’opció de publicar-lo per tal de pujar-lo a Internet, concretament al nostre perfil de Tableau Public, de tal manera que estarà públic a la web i estarà disponible en el nostre perfil personal de Tableau.

Tutorial Tableau Public 10

Posteriorment, podem compartir el Dashboard mitjançant un enllaç url o inserint el codi html que genera el programa en una pàgina web. Els canvis realitzats posteriorment en el nostre Dashboard es veuran reflectits en els llocs web on s’hagin publicat, de tal manera que podrem actualitzar les nostres visualitzacions de dades.

Tutorial Tableau Public 11

5. Contacte i enllaços de suport

Tableau Public habilita un apartat d’assistència en forma de manual interactiu disponible online.

No hi ha opció de contacte directe amb un desenvolupador, així doncs el suport es dóna per la via de la comunitat d’usuaris.