Algunes recomanacions per visualitzar dades

Expliquem una història: el relat

L’objectiu final és comunicar. Els números ens expliquen històries, nosaltres hem de construir el relat per explicar aquestes històries i fer-les arribar al nostre públic objectiu de la manera més efectiva possible. Per fer-ho podem seguir els 10 principis i pràctiques de la narrativa estadística que proposa Stephen Few en el seu llibre “Show me the numbers” per donar vida a les històries de les dades.

 1. Simplicitat:

Cal trobar el nucli del nostre missatge i presentar-lo el més senzill possible, evitant al màxim l’afegit de distraccions. Hem d’explicar a la nostra audiència els elements necessaris de la història perquè entenguin el missatge, sense anar més enllà.

2. Integració:

Explicar la història de les nostres dades ens exigirà la integració amb harmonia entre paraules i visualitzacions gràfiques. Per poder explicar patrons, tendències i valors anòmals de les dades necessitem expressar-les gràficament. Cal utilitzar gràfics per ajudar-nos a explicar la història i que aquests, sempre que es pugui, siguin auto explicatius, és a dir, que necessitin poc text per entendre el seu significat o el que volen expressar.

 3. Informació:

Expliquem històries rellevants que informin, que revelin interpretacions dels fets que l’audiència no coneix.

4. Veracitat:

El nostre relat ha de ser cert. Sempre haurem de citar les fonts on se sustenten les nostres dades. Aquesta acció ens permetrà ser creïbles i transparents.

5. Context

Els números en si mateixos no tenen significat a no ser que els presentem dins d’un context. Sempre que puguem serà necessari aportar informació addicional per poder comparar-los.

6. Adaptació

Hem de conèixer la nostra audiència. Adaptarem tant les nostres paraules com els gràfics per poder-ho comunicar de manera amena i accessible. Cal que expliquem la nostra història per tal que puguin entendre-la.

7. Concreció

El llenguatge concret fa que puguem comprendre millor els conceptes. Cal concretar utilitzant exemples, analogies i/o metàfores.

8. Personalització

Sempre que es pugui intentarem connectar amb la gent a nivell personal o amb elements pròxims a la seva realitat.

9. Emoció

Sempre que sigui possible el nostre relat haurà de buscar el despertar emocions a l’audiència.

10. Cridada a l’acció

Les històries més eficaces fan que la gent actuï. És interessant explicar les nostres dades establint una connexió entre elles i en com posar en pràctica possibles accions que aportin solucions o millorin allò que hem explicat amb paraules, números o visualitzacions gràfiques.

 

L’audiència i el context on volem comunicar

En tota comunicació sempre hem de tenir present el context on comuniquem i a quin tipus de públic ens dirigim. En els últims anys, la tecnologia i Internet han canviat les formes en què consumim la informació. El públic actual demana, cada vegada més, petits fragments d’informació que pugui assimilar ràpidament.

Aquest fet no vol dir que  haguem de deixar de fer anàlisis exhaustives, ja que explicar fenòmens socioeconòmics i demogràfics és complex, i no es poden descriure i transmetre d’una manera simplificada. La visualització de la informació ens serveix per captar l’atenció del nostre públic de manera que, a posteriori (a partir d’un fragment de la informació que hem aportat),  pugui seguir consumint el màxim d’informació possible d’allò que volem comunicar. És a dir, d’un gràfic interactiu que ens expliqui algun fenomen hem d’intentar que cridi prou l’atenció perquè el nostre públic objectiu acabi accedint a l’estudi al qual remet.

 

El tractament de les dades

És evident que si parlem de visualització d’informació primer de tot hem de recollir i tractar dades per, posteriorment, poder il·lustrar el nostre relat amb diferents tipus de visualitzacions que ens ajudin a facilitar la seva lectura i comprensió.  Per aquest motiu, tot i que pugui semblar un fet irrellevant, és important insistir en la importància del tractament de la informació com a feina bàsica de tot procés de visualització d’informació.

Treballar amb dades comporta certs riscos i problemes. L’expert en visualització, Ignasi Alcalde defineix 5 punts per evitar problemes en el tractament de dades:

  1. Mai et refiïs de les dades inserides per humans (inclòs tu).
  2. Utilitza els camps de text el menys possible.
  3. Revisa si els números tenen sentit. Comprova si estan dins de rang, si hi ha zeros o negatius. Si estan en format text en comptes de numèric. Si tenen el símbol de la moneda o si tenen caràcters no numèrics.
  4. Evita que s ‘utilitzin comes en ingressar les dades. Poden fer malbé l’estructura d ‘un document en format CSV.
  5. Revisa el format de les dates. Assegura ‘t que les dates són les que se suposa que han de ser. Una bona manera de gestionar l ‘entrada d’una dada tipus data és col·locar un selector de tipus calendari en el formulari.

 

Què és la visualització de dades?

Perquè visualitzar la informació?

Quin gràfic escollir?